Není ozařování jako ozařování

Možná si řeknete: „Proč bych se měl zajímat o protonovou léčbu?“… ale ono to smysl má. Každý z nás se jistě setkal s někým, komu byla diagnóza rakoviny sdělena. A není divu, když vezmeme v potaz fakt, že jí onemocní každý třetí z nás. A už jen to, že budete vědět o možnosti protonové léčby této zákeřné choroby, osvětou možná i Vy pomůžete svým blízkým či známým. Protonová léčba je oproti běžné fotonové radioterapii šetrnější, dokáže se vyhnout tkáním v okolí nádoru. V posledních letech tato moderní metoda léčby zaznamenala veliké úspěchy a jak tvrdí díky svým letitým zkušenostem primář a ředitel zdravotního úseku Pražského Protonového centra doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes ozařováním léčí.

Protonová léčba umožňuje zacílit přímo na nádor, snížit nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí, a tím minimalizovat riziko vzniku nežádoucích účinků léčby. Zajišťuje tak vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby i po ní. ,,Naším posláním je nejenom léčit nádorová onemocnění jednou z nejperspektivnějších metod 21. století, protonovou terapií, ale především poskytovat pacientům dokonalý servis na světové úrovni,” představují filozofii Proton Therapy Center jeho zakladatelé – bratři Václav a Pavel Laštovkovi.

Proč Proton Therapy Center (PTC)?

„Když jsme před jedenácti lety začínali,“ vypráví primář Pražského protonového centra doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., „tak bylo v provozu podobných center na světě třicet a všechny používaly starší technologii, ozařovaly v modu pasivního rozptylu. Tato metoda umožňovala léčit jen velmi úzké spektrum nemocných s rakovinou. Dnes je na světě protonových center více jak 150 a každým rokem jich přibývá. Pražské protonové centrum však zahájilo provoz právě v období, kdy došlo k zásadnímu přelomu v této technologii, a vyvinulo se ozařování tužkovým svazkem. A to najednou otevřelo obrovský prostor pro řadu dalších diagnóz, které jsme díky této technologii mohli začít léčit a mohli jsme tak jako jedni z prvních využít potenciál této technologie. Najednou se mohly začít ozařovat velké objemy složitě tvarovaných nádorů, u kterých to dříve vůbec nešlo.“

Mezinárodně respektované centrum

Pražské protonové centrum se rychle zařadilo mezi nejprestižnější světová centra a je mezinárodně respektované. Má před ostatními státy několikaletý náskok a inovace a léčebné postupy z Čech přebírají přední světová centra. To ho řadí do první desítky center na světě, které mají odléčeno nejvíc pacientů. PTC drží světové prvenství v léčbě karcinomu prsu. Jeho lékaři jsou také spoluautory mezinárodních léčebných postupů pro léčbu maligních lymfomů protonovou radioterapií.
PTC zpřístupňuje protonovou léčbu i moderní diagnostická vyšetření co nejširšímu spektru pacientů. PTC má uzavřené smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami a protonová léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Je tak dostupná všem občanům ČR. PTC je plně integrováno do Národního onkologického centra. Koncem loňského roku se PTC zařadilo mezi oficiálně akreditovaná zdravotnická zařízení v naší republice. PTC prokázalo, že splňuje požadavky kladené na zabezpečení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získalo certifikát na 3 roky.

Hlavní rozdíl mezi ozařováními

Podstatné je si uvědomit, že není ozařování jako ozařování. V Čechách je možné zvolit pro léčbu rakoviny v podstatě dva typy radioterapie, fotonové a protonové. Fotonových ozařovačů je v ČR několik desítek, takže je fotonová radioterapie mnohem běžnější a dostupnější metodou léčby. Rozdíl mezi fotonovým a protonovým ozářením je ve fyzikálních vlastnostech jednotlivých typů záření a tím i jiné chování ve tkáních. Fotonové záření, jehož zdrojem jsou nejčastěji lineární urychlovače, prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Důsledkem je ozáření nejen cílového objemu (nádoru), ale i zdravých tkání a orgánů před i za nádorem. To může vést, a vede, ke vzniku mnoha potíží a komplikací u pacienta. Moderní onkologické léčba – protonová – zajišťuje vysokou šanci na vyléčení. Protony mají určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol, díky které odevzdávají málo energie na cestě k nádoru, tam se zastaví, předají maximum energie a již nepokračují dále do tkáně za nádorem. Při užití protonů tak lze ochránit zdravé tkáně před nežádoucím ozářením, a tím významně snížit riziko vzniku komplikací a zachovat kvalitu pacientova života v průběhu léčby i po ní. Souhrnně řečeno, proton jde zastavit přesně, kde je potřeba, ale foton zastavit nelze. Zní to jednoduše, ale v praxi to vyžaduje náročné technologie, řídící systémy a sofistikovaný software.

Podstata protonové léčby

Podstatou protonové radioterapie je protonový paprsek, který je přesně nasměrováván ke zničení nádorových buněk. Je tvořen svazkem protonů, které jsou získány z vodíku – jedná se o jádra atomů vodíku. Aby mohly být protony „poslány“ do nádorových buněk a ty zničit, je potřeba jim dodat dostatečnou rychlost. Za samotným urychlováním protonů stojí jedinečný přístroj, tzv. cyklotron, který je pomyslným srdcem PTC. V něm jsou protony urychleny až na 200 000 km/s, tedy přibližně na rychlost světla. Když protony v cyklotronu dosáhnou dostatečné rychlosti, následně jsou usměrněny silným magnetickým polem do úzkého paprsku a „poslány“ do nádoru. Míří tedy z cyklotronu do léčebné místnosti, kde leží ozařovaný pacient. V PTC se využívá na zacílení nádorů metoda tzv. stužkového skenování, Pencil beam scanninig (PBS),a právě v této oblasti patří PTC mezi světové leadery. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového nádoru pomocí magnetického pole.

Účinné zničení nádorových buněk bez vstupu radioaktivního materiálu do těla pacienta

„Ozáření protony funguje tak,“ uvádí doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., „že se předává energie v konkrétní oblasti těla, kterou přesně naplánujeme a zakreslíme. Ta energie se projeví v buněčném prostředí a výsledkem působení protonů je, že ozářená buňka má nějakým způsobem narušenou DNA. Nejčastější scénářem je, že ozařování nevede k okamžitému zničení nemocné buňky. Projeví se až v okamžiku, kdy se ta buňka chce rozmnožit a má začít proces buněčného dělení. V tom momentě ozářená buňka umírá. To může být za týden, za měsíc nebo za pár měsíců. Tedy skončí jako každá buňka, která odumře. Zlikviduje ji vlastní imunitní systém.“

Primář Jiří Kubeš dále vysvětluje: „To, co v Protonovém centru provozujeme, se nazývá teleradioterapie. Tedy ozáření z vnějšku a žádný radioaktivní materiál do člověka nevstupuje. O co se z hlediska bezpečnosti snažíme, je co nejpřesněji ozářit místo, která označí lékaři, a přitom se vyhnout těm místům, které ozařovat nechceme nebo jejichž ozáření je spojeno s nežádoucími účinky. Na základě těchto informací připravujeme ve spolupráci s fyziky ozařovací plán. Prací fyziků je zvolit takovou kombinaci svazků, aby u zdravých orgánů, které nechceme poškodit, nebyla překročena toleranční dávka a naproti tomu ozařovaný tumor dostal co nejvyšší dávku tak, abychom nad ním dosáhli kontroly.“

Kdy zvolit protonovou léčbu

PTC dokáže dnes díky mnohaletým zkušenostem léčit široké spektrum diagnóz. Nejpočetnější skupinou pacientů jsou ženy s rakovinou prsu a muži s rakovinou prostaty. Mezi další onemocnění vhodná k protonovému ozáření se řadí maligní lymfomy, nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu a plic, vybraná nádorová onemocnění u dětí. Od roku 2019 se zde protonovou léčbou léčí také diagnóza – leukemické postižení CNS. Zcela novou diagnózou, které se teď v PTC věnují, jsou nádory v podjaterní oblasti, a to zejména nádory žlučových cest. To je diagnóza, která je velmi obtížně léčitelná jinými technikami

I vy můžete pomoci!

Nadační fond pro protonovou terapii byl založen v roce 2010 za účelem zvýšení povědomí o nové, šetrnější formě radioterapie. Neváhejte se obrátit s žádostí o bližší informace a volejte na telefonní číslo 226 222 026 anebo pošlete email: info@nfppt.cz
Můžete si také poslechnout příběhy lidí, kteří se rozhodli bojovat s rakovinou. Pacientů, jejich blízkých i lékařů v podcastech na www.protonovibojovnici.cz

I v nadcházejícím letním čase je potřeba nenechávat léčbu na později, ale řešit ji!

Nebojte se zeptat, zda by pro vás nemohla být možností protonová radioterapie. Nejpřímější cesta je proto ta, že pacientovi na příslušném onkologickém pracovišti doporučí léčbu v Protonovém centru. Pacient sám však může Protonové centrum kontaktovat také i bez doporučení jiného lékaře – 24 hodin/7 dní v týdnu je pro pacienty připraven některý z komunikačních kanálů – telefonní linka, kontaktní formulář na www.ptc.cz nebo online chat na webových stránkách. Komunikace s Centrem je možná i prostřednictvím sociální sítě nebo telefonicky na tel. +420 222 999 000.