“À PROPOS” KDO JE APROPO

Posláním organizace Apropo Jičín, o. p. s. je pomáhat rodinám, které pečují o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život. A to prostřednictvím sociálních služeb, podpůrných terapií, volnočasových aktivit pro děti a dospělé s postižením a také nezbytnou podporou pečujících osob na Jičínsku. Apropo poskytuje pravidelnou podporu a péči okolo 100 klientským rodinám.

Většina peněz pro činnosti organizace jde ze státních dotací, o které musí každým rokem žádat. Obecně lze říci, že na dofinancování toho, na co nedosáhnou dotace MPSV, kraje a města, na co není nadační grant, je potřebná pomoc firem. Proto se firma This One s.r.o., podporující tuto nadaci rozhodla apelovat prostřednictvím našich stran na vedení firem, aby v rámci své společenské odpovědnosti zvážili i spolupráci s Apropo Jičín.

Bc. Jitka Králová, ředitelka nestátní organizace Apropo Jičín, o.p.s. Ve své pozici již 17. rokem je nejen ředitelkou, ale především vizionářkou progresivní organizace.

Proč je spolupráce s firmami tolik žádoucí?

Při rozhovoru s ředitelkou Jitkou Královou jsme se zaměřili zejména na to, jaká pomoc je pro ně prospěšná a jak může probíhat. Finanční dary firem jsou velmi potřebné proinvestiční náklady – na opravy, na pořízení vybavení centra včetně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (polohovací postel, zvedák, bezbariérové úpravy vozidel atd)., na obnovu vozového parku atd. Ale také na některé terapie a aktivity pro klienty – fyzioterapie, masáže, pobyty, podpora psychologa pro rodiny nebo na dofinancování osobní asistence na pobytech, tak aby byly pro klienty dostupné. Částečně jsou také na rozvoj a péči o zaměstnance Apropo (benefity, vzdělávání, rozvojové aktivity).
„Nemusí se vždy však jednat o finanční pomoc,“ vysvětluje Jitka Králová. Mnohdy nám firmy poskytnou třeba místo pro pobyt v přírodě, zapůjčí auto nebo také své odborníky – kupříkladu elektrikáře, grafiky, tiskaře, poradce apod. Vítáme i různé druhy dobrovolnictví. Nejde mnohdy o jednostrannou pomoc, i my naopak můžeme být firmám nápomocni. Spolupráce může být nastavena tak, že inspirujeme, do čeho se mohou v rámci společenské odpovědnosti firem pustit. Jako příklad mohu uvést třeba netradiční a přitom charitativní teambuilding ve formě dnů s našimi klienty, který jim zorganizujeme a který může jít proti syndromu vyhoření. Také můžeme jejich zaměstnancům poskytnout bezplatně fyzioterapie, masáže apod. Můžeme být i partnery zaměstnaneckých sbírek. Umíme třeba zorganizovat pro firmy dětské dny zajistit pro ně kavárnu formou cateringu s obsluhou našich klientů. Pomáháme našimi aktivitami zaměstnavatelům sblížit se se zaměstnanci a ukázat jim tak i lidskou tvář vedení jejich firmy. Organizujeme také setkávání dárců a vytváříme tak příjemný networking. Máme i různé nástroje na jejich zviditelnění.“

Osvěta činnosti organizace Apropo

Pokud by si někdo myslel, že organizace pasivně čeká na dárce, tak se hluboce mýlí. Apropo aktivně oslovuje širokou veřejnost a přinášíme do společnosti téma o světu lidí s postižením. Snaží se o integraci do společenského dění. Vydává svůj časopis, organizuje kampaně, akce atd. Kromě sídla v Soudné 13 se v Jičíně snaží přiblížit veřejnosti Ateliérem ve Fügnerově ulici č. 193. Jde o útulné malé místečko, kde apropáci ukazují různé výrobní techniky z jejich dílny AJdeTo!, ale také obslouží příchozí kávou či jiným drobným občerstvením. Příchozí si zde i mohou drobné předměty vyrobené našimi klienty i koupit. Je to pro nás místo sbližování a osvěty. Podobnou myšlenku mají i naše projekty Otevřená zahrada u našeho sídla či Otevřený dvorek u našeho dalšího objektu – panelového domu, který jsme pořídili z nutnosti rozšíření kapacit a který ještě čeká na rekonstrukci.
„Hlavní akcí, kterou se dlouhodobě snažíme posilovat povědomí o našem „světě“, jsou benefice,“ doplňuje výčet aktivit ředitelka Apropa. Jde o významný nástroj v budování našeho PR – tematicky koncipovaný program, kde vystupují postižení. Návštěvníci se vždy velmi poutavou formou setkávají s lidmi s postižením. Velmi si ceníme externistů – dramaturgů, kteří odborně vymyslí celý průběh večera a vytvoří pro lidi s postižením důstojný prostor pro předvedení toho, co zvládnou. Tento benefiční večer vždy připravujeme s našimi klienty celý rok, aby se pak cítili přirozeně.“

Sídlo Apropa s venkovní zahradou. V těchto prostorech probíhá stacionář, osobní asistence, rehabilitace našich klientů i oblíbené terapie.

25 let nestátní neziskové společnosti

Již 25 let působí Apropo na Jičínsku ve formě péče a podpory dětí a dospělých osob s postižením. Poskytuje ale také podporu pečujícím, opatrovníkům a členům rodin, věnují se sociálně odbornému poradenství. Společným cílem všech programů je zvyšování kvality života pečující rodiny a osoby s postižením, podpora co nejnormálnějšího života v běžném prostředí.
Začátky působení Apropa před lety však nebyly vždy takové. Na to zavzpomínala paní ředitelka Jitka Králová, která stála u zrodu: „Po sametové revoluci neexistovaly žádné školky, zařízení a služby pro postižené, protože minulý režim předpokládal, že tyto děti umístí do ústavů, mimo jejich rodiny a přirozené prostředí. Tehdy se začalo scházet asi 50 rodin s dětmi s postižením a vzájemně se podporovaly a posilovaly. Jejich horlivost a odhodlání postupně produkovalo tolik aktivit, že město je začalo vnímat a stalo se partnerem. Nabízená pozice se pro mě stala výzvou. Krok za krokem vznikal koncept, který naplňoval společné vize. Průběžnou systémovou prací se vytvářela tvář Apropa, budovala se značka organizace, pro kterou hrála hlavní roli kvalita poskytovaných služeb. Osobní přístup, odlišnost nabídky, vznik prvního stacionáře, poskytování tolik potřebné osobní asistence a tak se otvíraly nové a nové služby. Doba ukázala, že to tehdy byl dobrý směr a kvalita péče o postižené a jejich rodiny je dnes na vysoké úrovni.“

Komunita je jedna z nabízených terapií v Apropu, pravidelná nejen společná, ale téměř společenská setkání.

Charakteristika jednotlivých služeb Apropa:

Osobní asistence – služba terénní, osobní asistent přichází za klientem všude tam, kde je potřeba a pomáhá mu v tom, co sám nezvládne. Např. pro některé klienty osobní asistence znamená možnost svobodného života v přirozeném prostředí, pro jiné nahrazuje po část dne péči pečujících rodičů. Pro klienty již od 3 let.

Denní stacionář – místo, kde tráví klienti část dne ve společnosti svých vrstevníků, kde mají zajištěnou péči a podporu podle svých individuálních potřeb, kde se mohou věnovat mnoha činnostem a aktivně trávit čas. Pro děti školního věku a dospělé do 55 let.

Sociálně terapeutické dílny – jsou pro dospělé klienty, kteří chtějí a zvládnou pracovat, ale jejich postižení jim brání uplatnit se na běžném i chráněném trhu práce. V dílnách se věnuji manuální činnosti, jako je úklid, péče o zahradu, vyrábějí dekorativní a užitkové předměty.

Sociálně terapeutické dílny s názvem AJdeTo! umožní apropákům vylepšení manuální zdatnosti, která jim pomůže lépe se uplatnit na trhu práce.

Sociální rehabilitace je služba, která učí apropáky co nejvíce samostatnému životu.

Canisterapie je oblíbená klientská terapie, zvláště pro zájemce, kteří mají rádi zvířata.

Ergoterapie hravou formou procvičí jemnou motoriku všech zájemců o tuto terapii.

Sociální rehabilitace – pomáhá mladým dospělým naučit se dělat co nejvíce věcí sami, připravuje je na co nejsamostatnější život. Klient pracuje na určitých cílech, které si předem stanoví. Může jít např. o péči o domácnost, péči o sama sebe, nákupy, zařizování různých záležitosti, používání MHD, bezpečný pohyb po městě, používání chytrého telefonu apod.

Odborné sociální poradenství – aby lidé mohli žít co nejnormálnější život, i když mají zdravotní postižení. Věříme, že lidé s postižením mají stejná práva jako ostatní, ale cesta k jejich dosažení bývá často složitější, proto jim poskytujeme pomoc a podporu prostřednictvím odborného sociálního poradenství.

Terapie, volnočasové a integrační aktivity – které pomáhají, obohacují život lidí s postižením, integrují je do běžné společnosti.

Péče o pečující – podpora pečujících osob v jejich specifických problémech, také vzdělávací, aktivizační a volnočasové programy.

Obecné informace, jak je to v případě finančních darů s odečty na daních

Fyzické osoby a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
U fyzických osob a OSVČ je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich celková hodnota (tedy i součet darů) dosahuje alespoň 1000 Kč nebo 2 % ze základu daně. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
Právnické osoby
• Odečíst si dary od daňového základu mohou rovněž právnické osoby, pokud částka dosahuje alespoň 2 000 Kč (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu).
• Celkem je možné odečítat maximálně do výše 10 % základu daně (sníženého podle § 34 Zákona o daních z příjmu). Sčítají se všechny dary za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o darech.

Pro ty, kteří chtějí podpořit záslužnou činnost Apropa jsou kontakty zde:

Apropo Jičín, o. p. s.
Soudná 13, 506 01 Jičín
Telefon: 601 529 451.
E-mail: apropo@apropojicin.cz
ič 015 99 682 • č.ú. 262207140/0300

www.apropojicin.cz